จัตุรัสควางฮวามุน โดดเด่นด้วยพระบรมรูปกษัตริย์เซจงมหาราช

จัตุรัสควางฮวามุนเป็นจัตุรัสสาธารณะที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่ผ่านประวัติศาสตร์สำคัญของเกาหลีในช่วงหกร้อยปีก่อน จัตุรัสแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ใจกลางของถนนเซจงโร โดดเด่นด้วยพระบรมรูปกษัตริย์เซจงมหาราชและอนุสาวรีย์ของพลเรือเอกอีซุนชินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจัตุรัสแห่งนี้และมีพระราชวังเคียงบกกุงและเทือกเขาพูคักซานเป็นฉากหลัง พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ

และเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองของชาวเกาหลีอีกด้วย จัตุรัสควางฮวามุนเป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกาหลี เพราะเป็นพื้นที่ใกล้กับพระราชวังซึ่งผ่านยุคที่รุ่งเรืองที่สุดไปจนถึงยุคสงครามและยุคฟื้นฟูเมือง บริเวณใกล้กันเป็นที่ตั้งของประตูควางฮวามุน (Gwanghwamun Gate) ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิม หลังจากที่ถูกทำลายไปในช่วงสงครามเจ็ดปีระหว่างโชซอนกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ.1592 ส่วนพื้นที่เปิดบริเวณด้านหน้าประตูนั้นใช้เป็นเวทีกลางในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่คนเกาหลีจะใช้รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและการเมืองต่างๆ พื้นที่บริเวณจัตุรัสนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยและความปรองดองของชาวเกาหลี เพราะเป็นพื้นที่ที่ผ่านช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมานั่นเอง โดยมีการปรับปรุงพื้นที่ให้ทันสมัยขึ้นและเปิดอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 2009 โดยนอกจากจะใช้เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้ว ยังใช้เป็นพื้นที่สาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ อีกด้วย ภายในบริเวณจัตุรัสควางฮวามุนยังเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปกษัตริย์เซจงมหาราชที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงกษัตริย์เซจงมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ 4 ของราชวงศ์โซชอนที่เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรฮันกึลทำให้เกาหลีมีภาษาประจำชาติเป็นของตนเอง และอีกด้านหนึ่งจัตุรัสเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของพลเรือเอกอีซุนชินที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับท่านในความเก่งกาจกล้าหาญที่ได้นำทัพเรือสู้รบชนะกองทัพเรือญี่ปุ่นเมื่อในอดีต

Scroll to Top